sam   3     6     9     0     3     6     9     12  
netstar 3     6     9     12     3     6     9     0    
manou     6     9     12     3     6     9     0     3
vivek   9     12     3     6     9     0     3     6  
prudhvi     9     0     3     6     9     12     3     6
rxKaffee 9     0     3     6     9     12     3     6    
mbyte fri,sat   9     0     3     6     9     12     3     6  
mbyte sun   9     0     3     6     9     12     3     6  
vishu away   9     12     3     6     9     0     3     6  
vishu   9     12     3     6     9     0     3     6  
gautam     9     0     3     6     9     12     3     6
sumit     0     3     6     9     12     3     6     9
michael     9     0     3     6     9     12     3     6