sam 6     9     12     3     6     9     0     3    
netstar     9     0     3     6     9     12     3     6
manou   9     0     3     6     9     12     3     6  
vivek 0     3     6     9     12     3     6     9    
prudhvi   12     3     6     9     0     3     6     9  
rxKaffee     3     6     9     0     3     6     9     12
mbyte fri,sat 12     3     6     9     0     3     6     9    
mbyte sun 12     3     6     9     0     3     6     9    
vishu away 0     3     6     9     12     3     6     9    
vishu 0     3     6     9     12     3     6     9    
gautam   12     3     6     9     0     3     6     9  
sumit   3     6     9     0     3     6     9     12  
michael   12     3     6     9     0     3     6     9